• PDF onderwijs

Bij u hoeft ik niets te bewijzen

De ware aard van god – 5 delig

God kennen – 5 delig

God wil dat je gezond bent – 4 delig

Gods soort liefde – 3 delig

Het gezag van de gelovige – 6 delig

Je hebt het al – 6 delig

Presentatie hooglied-4 okt 2014

Brief gestuurd in maart 2020:

Overwinning over het Corona-virus!

Dagelijks worden we overspoeld met berichten over het Corona-virus. Dit veroorzaakt veel angst, stress en bezorgdheid bij mensen. Deze angst is op zich ook wel gegrond! Toch willen we als Stichting Freedom & Healing hier graag even op reageren:

Een virus is een parasiet, die jouw lichaam nodig heeft om van te leven. Het kan zich aanpassen, het lijkt wel of het een soort van intelligentie heeft, of door een onzichtbare intelligentie gestuurd wordt! We hebben hieronder een iets uitgebreidere beschrijving, mocht je dat interessant vinden. (Verwijzing A)

Het voortdurende spreken, of horen spreken, over dit virus en zijn uitwerking op mensen (en op de gehele maatschappij!) heeft óók negatieve gevolgen en veroorzaakt angst. Dood en leven zijn in de macht van de tong immers (Spreuken 18:21), en je ervaart daar de vruchten van!
Spreek daarom het Woord van God! Onderaan wat verzen om je op weg te helpen.
(Verwijzing B)

Angst is wat de duivel gebruikt.
Angst houdt jou af van de blik op Jezus Christus (denk aan Petrus die op het water liep en ineens de woeste golven zag…).
Angst is anti-geloof. 

Daarnaast is angst (naast het effect van het virus op zich) óók nog eens slecht voor je lichaam:
Angst breekt in op (en steelt van) je afweersysteem (immuunsysteem).

Namelijk: op het moment van angst gaat alle aandacht naar je primaire functies om te kunnen vluchten of vechten, je merkt dit aan een verhoogde hartslag, bloeddruk, etc. Je afweersysteem krijgt hierdoor dus minder toevoer van energie en kan veel minder goed zich verweren tegen indringers. Denk maar eens aan een plotselinge schrikreactie: je hartslag gaat omhoog, je gaat zweten, handen trillen, pijn in je buik, acute diarree, etc. Zo’n reactie kan uiteraard heel nuttig zijn op het moment (nl om te kunnen vechten of vluchten). Echter, als het voortduurt, heeft het zeer schadelijke gevolgen voor je lichaam!  Want je lichaam blijft dan in die stress-modus. 

Dáár word je ziek van, omdat je andere lichaamsfuncties, waaronder je afweersysteem, niet meer, of op een laag pitje, werken. Het is dus zaak dat je weer tot rust gaat komen, anders kunnen heel makkelijk ziekten, virussen en bacteriën je lichaam binnendringen en ook hun werk doen. 

(Spreuken 17:22: Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek).

Een virus zoals Corona is een parasiet, hij steelt van je. Het heeft dus alle symptomen van een sturende intelligentie. Déze zou je dus moeten bestrijden, verwijderen, en niet alléén de zichtbare gevolgen behandelen, want déze intelligentie is nl. de brón van je klachten! Het is én én!

Maar: “hoe moet ik dat dan doen?” vraag je je misschien af. Lekker makkelijk gezegd, denk je dan. Ik kán die angst niet onderdrukken, het is er gewoon. 

Bedenk je het volgende:
Wij als Christenen hebben autoriteit in Jezus Christus, die hebben we van Hem ontvangen voor hier op aarde, toen Hijzelf naar de Hemel ging. Néém die autoriteit dan ook, en blijf geen slachtoffer! Jezus is de Naam boven alle Namen, óók boven Corona!

Mocht je er toch in je eentje niet uitkomen, en je angst, bezorgdheid en stress niet kunnen loslaten en overwinnen, laat het ons weten!
Wij willen je graag helpen om die, samen met jou, te overwinnen.

Ter bemoediging:
Lees psalm 91 hardop iedere dag voor je opstaat, dat sterkt je!

Gods zegen toegewenst en heel veel sterkte en overwinning de komende tijd!

Hartelijke groet, Stichting Freedom & Healing

Verwijzingen

(Verwijzing A)

Een Virus, zoals dit Corona-virus, heeft van oorsprong geen leven in of van zichzelf. Het is een mutatie van iets dat genetisch al bestaat in een andere levensvorm, maar door een afwijking op zichzelf komt te staan. Virussen zijn dus afwijkingen van genetisch materiaal, die vervolgens verschillende problemen in het lichaam kunnen veroorzaken.

Beknopte definitie: een genetisch gemuteerde levensvorm, die zijn eigen weg gaat.

Een virus is moeilijk te vernietigen en in geval van bijvoorbeeld HIV is het in staat om een andere vorm aan te nemen door de genetische code (DNA) van een levend organisme over te nemen en daarbij dit materiaal te gebruiken om er een eigen genetische vorm aan te geven. We beschouwen virussen als geesten van zwakte en we beschouwen ze als de fysiologische verschijningsvorm van het werk van boze geesten, die gebruik maken van het menselijk lichaam en zijn erfelijke eigenschappen. Een virus wordt aangestuurd door een intelligentie die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Een bacterie waart rond en vermenigvuldigt zich, maar blijft een bacterie. Er is sprake van een soort levensvorm en kan ook relatief gemakkelijk vernietigd worden. Maar virussen zijn moeilijk te vernietigen, omdat ze kunnen veranderen of muteren en zich tot zelfs vele jaren schuil kunnen houden! Virussen lijken zeer intelligent te zijn, achter een virus gaat een vorm van intelligentie schuil en die is niet van God. We hebben virussen aangepakt als een ziekmakende geest, en baseren ons hierbij op de Bijbel. (Lukas 13:11,12, de kromgebogen vrouw: éérst sprak Jezus de geest van zwakte aan, daarná genas Hij haar!)

Er is iets vijandigs, een intelligent onzichtbaar wezen, dat het lichaamsweefsel van de mens aanvalt. Je kunt het niet doden of vernietigen, maar wel wegsturen.

Een virus kan een ongestoord leven leiden (denk aan Herpes), totdat er sprake is van een of ander geestelijk probleem van angst of stress, waardoor het actief wordt en schade toebrengt aan het lichaam.

(Bron: Henry Wright: “Een meer dan voortreffelijke weg”)

(Verwijzing B)

Johannes 14:1.
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Filipensen 4

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat!

Kolossensen 3

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

1 Petrus 5

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’

Efeze 6

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Brief gestuurd in april 2020

In deze brief willen we 3 belangrijke zaken met je delen:
1 Heb geen angst, bezorgdheid of stress in deze tijd, dit is onnodig en ongezond.
2 Wees waakzaam, de opname van de gemeente kan wel eens dichterbij zijn dan je denkt.
3 Waarschuw je naasten, zodat ze meegaan of op z’n minst zich iets herinneren.
1  Heb geen angst, bezorgdheid of stress, dit is onnodig en ongezond:

Het is een aparte tijd. Overal waar je kijkt of luistert, gaat het over Corona. Je kunt er niet omheen. In onze vorige brief hebben we je al een vaccin aangeboden:

Wees niet angstig, bezorgd of gestrest!

Dat is slecht voor je afweersysteem, maar ook: wíj hebben in Jezus Christus de autoriteit ontvangen om dit virus te overwinnen! Zijn Naam is Naam boven alle Namen, dus ook boven Corona Covid-19! En wel ook zéér ver boven deze naam… En wij hebben autoriteit in Jezus Christus ontvangen! (Zie onze vorige brief) Dus néém deze autoriteit en biedt weerstand! (we vechten níet tegen vlees en bloed!).

2  Wees waakzaam, de opname van de gemeente
kan wel eens dichterbij zijn dan je denkt:

Nu kun je zeggen: “ja, maar mensen hebben in de loop der eeuwen wel vaker gedacht, dat de wereld zou vergaan”. Ja, dat is waar, maar toen had Israël nog geen eigen staat (wat een belangrijke profetie is) en nu Jeruzalem is erkend als hoofdstad (door President Trump) nog niet zo lang geleden, lijkt dit toch wel wat dichterbij gekomen…

Het is belangrijk dat we de tekenen van de tijd in de gaten houden, zoals Jezus, en ook Paulus en Petrus, dat ons gezegd hebben. We leven in een bijzondere tijd! Heel veel profetieën die in de Bijbel staan zien we om ons heen zich ontwikkelen. Waar we een aantal jaren geleden nog van dachten: “hoe kan dat en hoe moet ik dat zien?”, daar ga je nu van zien, dat dit helemaal niet ondenkbaar is…

Een aantal voorbeelden die we nu zien gebeuren: 

Openbaringen 13, waarin wordt gesproken over het merkteken van het beest. Nog niet zo lang geleden leek dit onmogelijk. Nu lees je, dat er al vergevorderde plannen zijn om mét een vaccinatie ook een microchip in te brengen, zodat ieder mens “gemerkt” is… De Stichting van Bill & Melinda Gates is al bezig fabrieken te bouwen die dit kunnen produceren. En met de komst van 5G is de controle heel makkelijk te doen, in China zijn ze daar al ver mee gevorderd.

Of: “ieder oog zal Hem zien”. Nú heeft bijna iedereen op de aarde een mobieltje of t.v. Dus ook dit is nu heel goed voor te stellen.

Ook voor een wereldregering (en wereldreligie) gaan nu al steeds meer stemmen op, om zo een zgn. wereldvrede te kunnen bereiken! Henry Kissinger pleit daar al jaren voor en ook Tony Blair is een fervent voorstander en zelfs de Paus heeft al voorbereidingen getroffen.

3 Waarschuw je naasten, zodat ze meegaan
of op z’n minst zich iets herinneren:

Er staan voldoende waarschuwingen in de Bijbel, om waakzaam te zijn. Het zal in de huidige situatie nog niet direct het einde van de wereld zijn, omdat in Matt. 24 staat, dat het zal zijn “zoals in de dagen van Noach”. Dat wil zeggen, dat iedereen bezig is met zijn leven en nergens op let.

Als deze crisis voorbij is wordt alles weer “normaal”.

En dat is natuurlijk prima! Maar het zóu kunnen, dat dát juist het moment gaat zijn, dat Jezus ons “in een oogwenk” weghaalt, vóórdat de ellende pas écht gaat losbarsten! Bij die plotselinge “opname” willen we natuurlijk allemaal zijn! En we willen ook dat al onze geliefden daarbij zullen zijn! Je moet er toch niet aan denken, dat zij door die enorme verdrukking moeten gaan.

Denk eens aan de chaos die ontstaat, als miljoenen christenen in één klap verdwijnen. Al zal er in die tijd gelukkig nog een moment zijn, dat mensen zich kunnen bekeren tot God en zullen kunnen weigeren het beest te aanbidden. Maar dat zal geen gemakkelijke tijd zijn voor de christenen in die tijd!

Nú is het genade-tijd!!! God wil niets liever dan dat alle mensen gered zullen zijn en dat niemand verloren zal gaan (zie o.a. 2 Petr. 3:9, 1 Tim. 2:4, Rom. 3). En daarom hebben we nog tijd gekregen om andere mensen te waarschuwen en ze te vertellen van de ongelooflijke genade en verlossing door onze Heer Jezus Christus! (2 Petr. 3:9)

Zouden we onze gêne niet moeten laten varen en andere mensen (óók onze kinderen) vertellen van deze mogelijkheid om te ontkomen aan alle ellende?

En als mensen het nú niet willen geloven, dan herinneren ze zich jouw waarschuwen nog als het zover is. Dan kunnen ze alsnog, al zal het een zware tijd worden, gered worden!

God zal blij met je zijn! Jij wil toch ook graag dat je kinderen het goed hebben? Zo’n Vader is God ook! Hij wil al Zijn kinderen bij zich hebben, ook degenen die nu nog niet in Hem geloven!

En ach, wat heb je nu eigenlijk te verliezen…
We hebben alleen maar te winnen!!!

Brief gestuurd in augustus 2020:

Hallo, genieten jullie ook zo van deze mooie zomer?

Het is al weer even geleden dat jullie van ons gehoord hebben, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten.
Allereerst hopen we, dat het goed gaat met jullie allemaal en dat jullie je vertrouwen in onze God en Jezus Christus vasthouden!
Er zijn gelukkig op internet en youtube diverse kanalen te vinden om je geloof op te bouwen in deze tijd.

We noemen er een paar:
https://ontzagwekkendnieuws.nl/
(grote verzameling van diverse studies en filmpjes)
Jaap Dieleman
https://www.youtube.com/user/jaapdieleman
Behold Israël van Amir Tsarfati
https://www.youtube.com/channel/UCa3C7WpFobavsDJdkKUtodw
J.D. Farag
https://www.youtube.com/channel/UCkz3m787ygph7Uvjxzngl-g
Jan Markell – Olive Tree Ministries
https://www.youtube.com/user/OliveTreeMinistries
Andrew Wommack https://www.awmi.net/
https://www.youtube.com/user/AndrewWommackMin
Joyce Meyer
https://www.youtube.com/c/JoyceMeyerEnjoyingEverydayLife/videos

En zo zijn er nog veel meer!

Belangrijk ook om te melden is dat Ria en Tineke, uit nood, het beeldbellen hebben ontdekt!
Ondanks de coronatijd (of misschien wel “dankzij”) gingen de verzoeken om gebed en de nood bij mensen wel gewoon door, of werd het zelfs urgenter.
Omdat we niet meer fysiek konden afspreken zijn we gaan beeldbellen.
Geen probleem voor onze God, er gebeurde mooie dingen en zelfs wonderen!

We zijn er afgelopen maanden overtuigend achter gekomen, dat het voor de Heilige Geest niet uitmaakt, of je persoonlijk aanwezig bent bij elkaar, of elkaar spreekt en ziet via de telefoon! Dit geeft ons natuurlijk veel meer ruimte en mogelijkheden! Dit scheelt enorm in reistijden van zowel ons als de confident. Daarnaast hebben we geen ruimte nodig om te bidden met/voor mensen, maar dit kan gewoon vanuit beider huis.

God is goed! Zo zie je maar dat Hij alles doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben! (Rom.8:28)

Kortom: mochten jullie gebed nodig hebben, of iemand kennen die dat heeft: stuur een mailtje met wat gegevens, je mobiele telefoonnummer en waar het om gaat, en we nemen contact met de afzender op.

We blijven doorgaan om ons verder te ontwikkelen (o.a. terugkomweekend in september met de mensen van de “Be in health”- cursus die we vorig jaar als bestuur hebben gevolgd) en we willen onze kennis uiteraard ook uitdragen, als dit weer fysiek mogelijk is.

Dat betekent in de praktijk:
Je kunt onze stichting vragen voor spreekbeurten, onderwijs, bijeenkomsten etc.
We kunnen onderwijs/workshops geven, vooral natuurlijk over onze speerpunten: vrijheid en genezing, en brengen dan ook het geleerde direct in de praktijk.

Ondanks alle ontwikkelingen en onrust in de wereld, zegenen we iedereen met freedom & healing, vrijheid en genezing in Jezus Christus!

Het team van St. Freedom & Healing Ministries.